پذيرش دانشجو

مدارک لازم ثبت نام کارشناسی

مدارک لازم ثبت نام کارشناسی

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ترمی –         سه سری کپی از تمام صفحات شناسنامه در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –         سه سری کپی از  دو روی کارت ملی  در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –      شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ ۳ […]

مدارک لازم ثبت نام کاردانی

مدارک لازم ثبت نام کاردانی

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کاردانی ترمی –         سه سری کپی از تمام صفحات شناسنامه در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –         سه سری کپی از  دو روی کارت ملی  در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –      شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ ۳ […]