تلفن اعضاء دانشگاه

لیست تلفن های  مرکز علمی  کاربردی قوه قضائیه تهران

 

نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره
خانم  تــرفـــان دفتر رئیس مرکز ۶۶۰۸۸۳۸۹
آقای  پیرمیشانی امور اداری و مالی و پشتیبانی ۶۶۰۸۲۱۲۹
آقای بهشتی مدیر آموزش ۶۶۰۸۱۶۸۶
خانم پیرشتربـانـی کارشناس امور فارغ التحصیلان-امورمدرسان ۶۶۰۸۲۱۳۲
خانم حـسـیـنـی  امتحانات-امور کلاس ها ۶۶۱۹۷۲۶۲
آقای رضایی کارشناس مقطع کاردانی ۶۶۰۸۱۷۹۲
خانم  اسماعیلی کارشناس  کارشناسی ۶۶۱۹۷۰۶۴
خانم عـبـدالـهـی دبیرخانه ۶۶۰۸۲۱۳۴
آقای معین الدین بایگانی و کتابخانه ۶۶۰۸۸۵۱۰
مشاوره ۶۶۰۸۲۵۸۶
حراست ۶۶۰۱۴۰۵۳